Etický kódex blogera

Všetci blogeri sa pri registrácii zaväzujú dodržiavať tento Kódex blogera. V tomto kódexe sú vysvetlené vzťahy prevádzkovateľa blogu a blogerov, nezávislosť blogerov a ich povinnosti vo vzťahu k autorským právam.

Vysvetlenie pojmov:

Blog – súbor textov jedného autora zverejnených na stránke

www.dobrovolniporadcovia.sk

Bloger – autor textov zaregistrovaný na stránke www.dobrovolniporadcovia.sk

Nezávislosť blogera a obsah blogov

 • Bloger má právo slobodne vyjadrovať svoje názory. Nesmie však pri tom porušovať občianske práva iných ľudí, znižovať dobré meno iných ľudí alebo organizácií alebo zasahovať do súkromnia iných ľudí s výnimkou prípadov, keď tieto osoby alebo organizácie sami konajú v rozpore so zákonom či dobrými mravmi a zverejnenie je vo verejnom záujme.
 • Bloger sa sám musí podriaďovať požiadavke slobodnej výmeny názorov a voľného toku informácií.
 • Bloger nesmie zverejňovať informácie nepravdivé, polopravdivé, neúplné alebo také, ktorých pravdivosť si nemohol dostatočne overiť, najmä pokiaľ by mohli poškodiť iné osoby alebo skupiny osôb. V prípade konfliktných tém musí bloger poskytnúť primeraný priestor všetkým stranám a ich argumentom. V prípade porušenia tejto povinnosti si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na odstránenie textu.
 • Ak bloger uverejní chybnú alebo neúplnú informáciu, má povinnosť uviesť ju na pravú mieru doplnením pôvodného alebo uverejnením nového článku.
 • Bloger nesie plnú zodpovednosť za to, že obsah jeho blogu nebude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky. V prípade zistenia takéhoto rozporu môže prevádzkovateľ text odstrániť.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo text okamžite vymazať aj v prípade závažného podozrenia o rozpore textu so zákonmi SR, a to až do okamihu, kým bloger takéto podozrenie prevádzkovateľovi spoľahlivo nevyvráti alebo neposkytne prevádzkovateľovi dostatočné garancie pre opätovné povolenie textu.
 • Bloger nesmie propagovať útočné vojny, násilie, agresivitu ako prostriedok riešenia konfliktov, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť. Preukazuje primeranú úctu iným štátom, národom, ich tradíciám, kultúre a morálke. Bloger nesmie svojimi príspevkami vyvolávať verejné pohoršenie.
 • Bloger nesmie zneužiť udalosti a výpovede, ktorých bol svedkom, pri zbieraní informácií nepoužíva nátlak a nezamlčiava informátorovi svoj autorský zámer. Nezverejní bez súhlasu autora časti osobnej korešpondencie.
 • Ak bloger mení už uverejnené články, vždy musí v texte ponechať aj pôvodnú verziu a k nej doplniť opravu. Nesmie meniť texty tak, aby čitateľa uviedol v omyl o ich pôvodnom znení. Výnimkou sú opravy, ktoré nemajú vplyv na zmysel textu (napr. oprava preklepov, gramatických chýb), ktoré je možné vykonať aj bez zachovania pôvodnej verzie.

Autorské práva a citovanie zdrojov

Publikovaním textov na webstránke www.dobrovolniporadcovia.sk dáva autor súhlas so zverejnením týchto textov alebo ich častí na internetovej stránke www.dobrovolniporadcovia.sk, súhlas so šírením textov alebo ich častí prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (najmä prostredníctvom internetu) ako aj súhlas na šírenie textov ich zverejnením v publikáciách (periodických/neperiodických) Autor poskytuje EDUMA n.o. nevýhradnú, časovo, teritoriálne a vecne neobmedzenú licenciu na použitie textov nachádzajúcich sa v blogoch. Osobitne autor poskytuje EDUMA n.o. nevýhradnú, časovo, teritoriálne a vecne neobmedzenú licenciu na skrátenie a spracovanie jeho textov, ktoré majú byť zverejnené na internetovej stránke www.dobrovolniporadcovia.sk alebo zverejnené v publikáciách (periodických/neporiodických) Táto licencia je bezodplatná, ak nie je ďalej uvedené inak a týka sa všestranného použitia textov, najmä vyhotovenia rozmnoženiny textov akýmkoľvek spôsobom v akejkoľvek forme, verejného rozširovania a sprístupňovania textov.

Za zverejnenie textov z blogu na stránkach, za šírenie textov alebo ich častí prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (najmä prostredníctvom internetu) ako aj za šírenie textov ich zverejnením v publikáciách (periodických a/alebo neperiodických) blogerovi neprináleží honorár, pokiaľ prevádzkovateľ v konkrétnom prípade nerozhodne inak.

Kým prevádzkovateľ písomne nepovolí výnimku z tohto pravidla, bloger nesmie do systému vkladať texty, ktoré už predtým zverejnilo iné médium (vrátane iných internetových stránok), alebo ktoré už ponúkol na zverejnenie inému médiu. Výnimku z tohto pravidla majú vlastné texty blogera, ktoré už zverejnil na inej svojej osobnej (súkromnej) webovej stránke (pod osobnou stránkou sa nemyslia blogy na idnes.cz, lidovky.cz, blog.pravda.sk a pod.).

Bloger nesmie uverejniť pod vlastným menom cudzí text alebo jeho časť, platí to aj pre prípady, že text prevzal a preložil zo zahraničného zdroja. Zákaz platí aj pre texty, pri ktorých autor nie je známy – napríklad tie, ktoré dostal e-mailom.

Bloger je povinný uvádzať zdroje svojich informácií, najmä pokiaľ nimi sú iné médiá.

Pokiaľ je zdrojom informácie internetové médium, súčasťou citácie zdroja musí byť aj internetový odkaz na článok, z ktorého bloger čerpal. Odkaz na hlavnú stránku média je prípustný, ak nie je možné odkázať priamo na konkrétny článok.

Bloger nesmie používať vo svojich textoch obrázky, zvukovoobrazové záznamy alebo audiovizuálne diela ani ich časti, pokiaľ mu držiteľ autorských práv alebo obdobných práv neudelil súhlas na ich použitie (či už osobne alebo v pravidlách stanovujúcich použitie chránených diel). Vo všetkých prípadoch je bloger povinný uviesť pôvodný zdroj, odkiaľ obrázok (alebo iný predmet práv tretích osôb) pochádza (uviesť ako zdroj slovo internet nestačí).

Blog na www.dobrovolniporadcovia.sk a registrácia

Úspešnou registráciou blogerovi nevzniká automaticky právo na publikovanie jeho textov na stránke www.dobrovolniporadcovia.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek rozhodnúť o tom, že konkrétny text na stránke nebude zverejnený, a to aj bez uvedenia dôvodov. Takisto môže prevádzkovateľ rozhodnúť o tom, že žiaden z textov konkrétneho blogera sa na stránke nebude zobrazovať. Typicky sa tak však udeje len výnimočne, po viacnásobnom alebo hrubom porušení tohto kódexu blogerom.

Texty, ktoré sú na stránke www.dobrovolniporadcovia.sk ZAKÁZANÉ:

 • texty obsahujúce vulgarizmy, pokiaľ nie je vulgarizmus ojedinelý a nevyhnutný pre celistvosť textu (o prípustnosti v prípade sporu rozhodnú administrátori). Vulgarizmy sú úplne zakázané v titulku a perexe článku (platí to aj pre naznačené vulgarizmy, kde je časť slova vyhviezdičkovaná a pod.).
 • texty alebo obrázky, ktorých autorom nie je sám bloger, najmä ak ich dostal e-mailom alebo získal z inej webovej stránky (vrátane vtipov) – veľmi krátke texty s malou informačnou hodnotou
 • texty s grafickými prvkami, ktorých cieľom je neprimerane pritiahnuť pozornosť na článok (napr. slová napísané kurzívou, tučným písmom, titulok, perex alebo ich časť VEĽKÝMI PÍSMENAMI, špeciálne >>znaky<< v titulku, texty inou farbou a podobne) – obsah, ktorý nie je vhodný pre mládež do 18 rokov (napr. pornografia, násilie, vulgarizmy, resp. ich náznaky, napríklad skratkou)
 • texty propagujúce peňažnú zbierku, s výnimkou odkazov na oficiálne zbierky zaregistrovaných nadácií a charitatívnych organizácií – zavádzajúce titulky
 • texty s titulkami, ktorých cieľom je podvodom prilákať pozornosť čitateľov (titulky, ktoré priamo nesúvisia s textom)

Ďalej NEODPORÚČAME zaraďovať na blog www.dobrovolniporadcovia.sk najmä:

 • články, ktorých hlavnou témou je blog (výnimkou je argumentačná polemika s témou článku iného blogera). Zahrňuje to napríklad vaše úvahy o iných blogeroch a úrovni ich textov, oznámenia o tom, že končíte s písaním a podobne
 • odkazy jednotlivým osobám, či už svojim známym, diskutujúcim, iným blogerom alebo administrátorom
 • opravy, doplnky a vysvetlenia ku svojim predchádzajúcim článkom, pokiaľ neprinášajú nové  informácie
 • “experimenty”, “žarty” a “prieskumy” typu “chcel som skúsiť, koľko ľudí klikne na tento titulok” alebo “chcel som vedieť, koľko ľudí uverí…” Ak napriek odporúčaniu takýto text na titulnú stranu vložíte, administrátori rozhodnú o jeho ďalšom zobrazení aj v prípade, že nebude porušovať iný bod kódexu.

Časové a iné obmedzenia blogera

 • Autor textu môže umiestniť na stránku www.dobrovolniporadcovia.sk počas 24 hodín maximálne jeden text.
 • Autor nesmie zakázať diskusiu k článku, ak do nej už pribudol aspoň jeden príspevok.

Výnimočne môže autor nepovoliť diskusie ku konkrétnemu článku – ale musí o to vopred požiadať administrátorov, ktorí to následne posúdia. Ak bloger diskusiu zakáže bez toho, administrátori môžu rozhodnúť o vyradení tohto článku zo stránky. V prípade, že sa takáto situácia bude opakovať viackrát, môžu administrátori zakázať blogerovi ďalšie publikovanie akýchkoľvek textov na stránke.

Vlastná alebo akákoľvek forma reklamy je zakázana

Skrytá reklama v textoch je zakázana – autor nesmie v blogu propagovať vlastné alebo cudzie komerčné aktivity spôsobom, ktorý by mohol byť považovaný za skrytú reklamu. Za skrytú reklamu sa vo všeobecnosti nepovažuje zmienka o vlastných aktivitách či aktivitách vlastnej alebo cudzej firmy v článku, pokiaľ je relevantná k téme článku

Bloger nesmie prijať hmotný alebo finančný dar alebo inú výhodu ako protihodnotu za pozitívnu alebo negatívnu zmienku firmy, produktu alebo osoby vo svojom blogu. Pokiaľ bloger takúto ponuku dostane, je povinný o tom bezodkladne informovať prevádzkovateľa. Výnimkou sú testy výrobkov, ktoré bloger dostane zapožičané za účelom recenzie. V takom prípade musí byť v článku jasne a zrozumiteľne uvedené, že výrobok na testovanie dostal zdarma za účelom recenzie. Platí tiež, že bloger nesmie recenzovať výrobok alebo službu, ak v danej firme pracuje, resp. ak je s ňou v akomkoľvek pracovnoprávnom vzťahu. Bloger nesmie predávať na svojom blogu reklamu bez výslovného písomného povolenia prevádzkovateľa.

Vzťah medzi blogerom a prevádzkovateľom

Bloger vystupuje pod svojím vlastným menom. Pri registrácii musí bloger uviesť pravdivé údaje. Bloger je najmä povinný poskytnúť prevádzkovateľovi aktuálne kontaktné údaje, na ktorých je ľahko a bezodkladne dosiahnuteľný (vrátane aktuálnej emailovej adresy, telefónneho čísla a adresy trvalého pobytu). V prípade vážneho podozrenia na falošnú identitu má prevádzkovateľ právo blog zrušiť, až kým bloger hodnoverným spôsobom nepreukáže, že údaje v registrácii sú pravdivé.

V prípade preukázania falošnej identity (napr. nepravdivé údaje v registrácii, neexistujúce, neplatné  alebo nesprávne kontaktné údaje a pod.) môže byť blog zrušený aj bez oznámenia blogerovi.

Medzi prevádzkovateľom a blogerom nevzniká pracovnoprávny vzťah. Názory vyjadrené v blogu nemusia byť v súlade s postojom prevádzkovateľa a nemožno ich považovať za názory prevádzkovateľa.

V prípade, ak by boli aktivity blogera v rozpore so záujmami prevádzkovateľa, má prevádzkovateľ právo upozorniť na túto skutočnosť blogera a v prípade výskytu nežiaducich textov jeho príspevky vymazať alebo mu zakázať i ďalšie publikovanie na stránke www.dobrovolniporadcovia.sk.

Zrušenie blogu

Ak chce bloger zrušiť svoj blog, požiada o to prevádzkovateľa e-mailom a uvedie svoje dôvody. O obnovenie blogu alebo zriadenie nového môže bloger požiadať najskôr 6 mesiacov po takomto zrušení. Ak bloger o zrušenie blogu požiada druhýkrát, ten už obnovený byť nemôže.

Bloger je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť v prípade súdneho sporu vedeného proti prevádzkovateľovi v súvislosti s blogom blogera, najmä je povinný poskytnúť dôkazy na preukázanie pravdivosti tvrdení uvedených v blogu. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety zodpovedá bloger prevádzkovateľovi za škody, ktoré mu svojím konaním (ako aj nekonaním) spôsobil, najmä za škody spôsobené v dôsledku prehratého súdneho sporu.

Porušenie kódexu

V prípade porušenia kódexu má prevádzkovateľ v závislosti od miery a závažnosti prehrešku právo:

 • Upozorniť blogera na to, že porušil kódex, a vyzvať ho k náprave a neopakovaniu prehrešku.
 • Stiahnuť text, ktorým bloger porušil kódex, zo spoločnej stránkywww.dobrovolniporadcovia.sk.
 • Stiahnuť celý blog konkrétneho autora zo spoločnej stránky www.dobrovolniporadcovia.sk a to na stanovenú skúšobnú dobu, alebo natrvalo.
 • Bez upozornenia zmazať zo systému článok, ktorým kódex porušil.
 • Zablokovať konto blogera v systéme www.dobrovolniporadcovia.sk a zneprístupniť jeho texty čitateľom.