Zásady ochrany osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom webovej stránky dobrovolniporadcovia.sk, a prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je EDUMA, n.o., Šášovská 6, 851 06 Bratislava, IČO: 50 098 829, DIČ: 212 017 06 79. Kontaktná e-mailová adresa je info@eduma.sk.

Naše aplikácie sme vytvorili, aby ste sa mohli pohodlne registrovať, využívať poradňu a aby ste mali možnosť písať blogy.

2. Rozsah spracovania osobných údajov:

Organizácia EDUMA, n.o. spracováva osobné údaje poskytnuté účastníkom prostredníctvom formulára registrácie. Spracovávané osobné údaje môžu zahrňovať: meno, priezvisko, e-mailová adresa, potvrdenie veku na 18 rokov a heslo uložené v zašifrovanej forme.

V súvislosti s elektronickým prístupom k našim aplikáciám môžu byť spracovávané aj údaje o používaní. Údaje o používaní môžu obsahovať vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní a používaní našej služby.

Základnou funkciou našich aplikácii je registrácia na stránku za účelom využívania poradne a možnosti písať blogy.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov je vždy dobrovoľné a dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a to úplne, alebo čiastočne. Odo dňa, kedy je odvolanie súhlasu oznámené organizácii EDUMA, n.o., táto môže spracovávať osobné údaje len v rozsahu iného právneho dôvodu spracovania, t.j. najmä pre účely ochrany práv a právnych nárokov.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním organizácie EDUMA, n.o. vo všeobecne zrozumiteľnej forme s uvedením kontaktných údajov pre rýchle vyriešenie žiadosti:

  • písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti
  • elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu
  • Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

4. Ďalšie informácie o právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Organizácia EDUMA, n.o. sa snaží vychádzať čo najviac v ústrety návštevníkom webstránky a mobilnej aplikácie pri naplňovaní práv uvedených na tejto stránke, ale aj ostatných Nariadenia EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov)

  • Právo na informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia
  • Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje , ktoré sa jej týkajú a prevádzkovateľ je povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odoslať.
  • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  • Právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
  • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa čl. 18 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v súvislosti s riešením okolností spracovania osobných údajov v organizácii EDUMA, n.o.
  • Právo namietať spracovanie osobných údajov podľa čl. 21 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na základe článku 6 odst. 1 písm. e) alebo písm. f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Organizácia EDUMA, n.o. nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
  • Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 Nariadenia: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla organizácii EDUMA, n.o, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

5. Súbory cookies

Ak navštívite našu stránku prihlásenia, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

6. Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

7. Analytika

Využívame aj cookies Google Analytics, webovú analýzu spoločnosti Google Ireland Limited, spoločnosť založená a prevádzkovaná podľa právnych predpisov Írska (registračné číslo 368047), so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (v texte len „Google“). Google Analytics používa cookies, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači, aby sa pomocou nich mohlo analyzovať používanie našej webovej stránky. V tomto prípade sa informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky získané cez cookies spravidla prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google prenáša plná IP-adresa. Na našu požiadavku Google tieto informácie použije na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky a na zostavenie správ pre nás o aktivitách na portáli, ako aj na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním webovej stránky.

Pri cookies spoločnosti Google môžete ich získavanie zakázať tiež prostredníctvom doplnkov dostupných na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, ktoré si musíte stiahnuť a nainštalovať do Vášho internetového prehliadača.

8. Ako dlho uchovávame vaše údaje

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu, po ktorú je to nevyhnutné pre účely, pre ktoré sa spracúvajú. Doba spracúvania osobných údajov pre jednotlivé účely je uvedená v tabuľke. Doba uchovávania osobných údajov začne plynúť prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom boli osobné údaje získané. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu, a to plne v súlade s GDPR.

OblasťPrávny základDoba spracúvania
Formulár pre prihlásenie sa na odber newslettera  informácií o možnostiach darcovstva, a to ako aj súčasť iných formulárov na web stránkečl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajovPo dobu trvania súhlasu, najdlhšie po dobu prevádzkovania webu alebo vydávania newslettru.
Formulár –Podporte násčl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzavretím zmluvy                         Po dobu 10 rokov odo dňa poskytnutia daru